Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków regulują przepisy:

  1. Działu VIII, art. 221 – 259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. )

  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U. Nr 5 poz. 46)

Dyrektor Urzędu lub Wicedyrektor Urzędu przyjmują w sprawach skarg i wniosków:

- w poniedziałki w godz. 7.30 – 16.30,

- od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Na spotkania można się umawiać dzwoniąc pod numer: 085 878-53-03.

Skargi i wnioski można także przesyłać na adres e-mail: uks2091@pd.mofnet.gov.pl