Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referendarza

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku poszukuje kandydata na stanowisko referendarza ds. ujawniania przestępstw i wykroczeń skarbowych, ochrony pracowników w Wydziale Realizacyjnym

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu:

Urząd Kontroli Skarbowej

al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8

15-111 Białystok

 

Miejsce wykonywania pracy:

Białystok

al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8

15-111 Białystok

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- ujawnianie i kontrola niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,

- kontrola źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia 
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,

- zapewnienie ochrony fizycznej i technicznej inspektorom i pracownikom, a za zgodą Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej także innym osobom, organom i instytucjom państwowym,

- wszystkie ww zadania realizowane są z wykorzystaniem uprawnień, o których mowa 
w Rozdziale 2a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej ( tekst jednolity: 
Dz. U. z 2011 r. Nr 41 poz. 214 z późn. zm.).

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w terenie, często w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, w nietypowych godzinach, wymagająca zdolności fizycznej i psychicznej do służby w formacjach uzbrojonych.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Sporadycznie praca w biurze, także przy komputerze.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

- znajomość przepisów prawa karnego i procedury karnej,

- predyspozycje osobowe do pracy w formacji uprawnionej do stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,

- wysoka sprawność fizyczna,

- umiejętność działania i podejmowania decyzji w stresie,

- umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole.

 

wymagania dodatkowe

- prawo jazdy kategorii B

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie 
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- zgoda na poddanie się procedurze przewidzianej przy dopuszczeniu pracownika do pracy 
w komórce realizacyjnej.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Termin składania dokumentów:

16.03.2012 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Kontroli Skarbowej

al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8

15-111 Białystok

 

 

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnym etapie rekrutacji. Końcowy etap rekrutacji przeprowadzony będzie przez komórkę organizacyjną właściwą w sprawach przyjęcia do pracy w komórkach realizacyjnych działającą w Ministerstwie Finansów 
na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 229, poz.1500) wydanego na podstawie art. 42i ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 85 878 5310.


Data wytworzenia: 2012-06-18 14:33 Autor: Zbigniew Chorabik Data publikacji: 2012-03-06 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Chorabik Data ostatniej modyfikacji: 2012-06-18 Osoba modyfikująca: uks-bialystok