Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referendarza w komórce kontroli podatkowej. Nr ogłoszenia: 143707

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku

poszukuje kandydata na stanowisko

referendarza

w komórce kontroli podatkowej

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Urząd Kontroli Skarbowej

Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8

15-111 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- udział w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez inspektora kontroli skarbowej 
w podmiotach gospodarczych, w szczególności badanie dokumentacji podatkowej i księgowej

- dokumentowanie powyższych czynności

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca administracyjno – biurowa często w terenie, łącząca się z niedogodnościami związanymi z dojazdami do kontrolowanego, wykonywana w oparciu o dokumenty przy pomocy sprzętu komputerowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- praca w siedzibie Urzędu, jak i poza nim

- narzędzia i materiały pracy: komputer i urządzenia biurowe

- budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, miejsce pracy nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

- praca w terenie ze zróżnicowanymi warunkami pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

- znajomość ustawy o kontroli skarbowej

- znajomość przepisów prawa podatkowego

- znajomość ustawy o rachunkowości

wymagania dodatkowe

- umiejętność obsługi komputera

- dyspozycyjność (praca w terenie)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie 
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:

11.06.2012 r.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Kontroli Skarbowej

Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8

15-111 Białystok

Inne informacje:

Prosimy o podanie w liście motywacyjnym numeru ogłoszenia, którego dotyczy oferta pracy. Oświadczenia nieprawidłowe lub niepodpisane przez kandydata nie będą uwzględniane. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacja o terminie przeprowadzenia testu sprawdzającego wiedzę kandydatów zostanie zamieszczona na stronie BIP Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 85 878 5310.


Data wytworzenia: 2012-06-18 14:36 Autor: Zbigniew Chorabik Data publikacji: 2012-06-01 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Chorabik Data ostatniej modyfikacji: 2012-06-18 Osoba modyfikująca: uks-bialystok