Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 1. Zasady i tryb ponownego wykorzystania informacji publicznej określa rozdział 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z przepisem art. 23a ust. 1 ustawy ponowne wykorzystanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 2. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną ma obowiązek:

 1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku,

 2. dalszego udostępniania pozyskanej informacji innym użytkownikom w pierwotnie uzyskanej formie,

 3. informowania Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.

2a. Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku bądź została przekazana podmiotowi w inny sposób przewidziany ustawą.

3. Za udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, o którym mowa w art. 23g ust. 2 ustawy, Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku, może nałożyć, zgodnie z art. 23c ust.1 i 2 ustawy, opłatę, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Przy ustalaniu opłaty uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.

4. Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku odmawia, w myśl art. 23g ust. 8 ustawy, ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy:

 1. dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 ustawy, lub w przepisach odrębnych ustaw,

 2.  ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

4a. Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku może odmówić ponownego wykorzystania informacji publicznej w sytuacji, o której mowa w art.23f ust.2 ustawy.

5. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), z tym że: 

 1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

 2. uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie ust. 8 pkt. 2 ustawy zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany utwór. 

6. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, zgodnie z treścią art. 23i ustawy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.