Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Osoby pełniące kluczowe funkcje

Dyrektor Urzędu - Wiesław Klukowski, tel. 85 675-43-23

I Wicedyrektor - Barbara Ołdziejewska tel. 85 675-44-64

II Wicedyrektor - Agnieszka Targońska, tel. 85 675-43-65

III Wicedyrektor - Jarosław Osyda, tel. 87 566-68-18


Osobą uprawnioną do kontaktów z mediami jest Rzecznik prasowy - Izabela Głowacka (tel. 85 878-53-06).

Urzędem kontroli skarbowej kieruje dyrektor urzędu kontroli skarbowej, który jednocześnie jest organem kontroli skarbowej.
 
Dyrektor urzędu kontroli skarbowej jest odpowiedzialny przed Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej za prawidłową i terminową realizację zadań urzędu.
Dyrektor urzędu kontroli skarbowej w szczególności:
 
• organizuje pracę urzędu kontroli skarbowej i jest przełożonym zatrudnionych w nim inspektorów oraz innych pracowników,
• ustala plany kontroli,
• upoważnia inspektorów i pracowników do przeprowadzenia czynności kontrolnych,
• wydaje decyzje w sprawach określonych w ustawie,
• wydaje wynik kontroli,
• dokonuje, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmiany inspektora lub pracownika prowadzącego czynności kontrolne,
• może podawać do wiadomości publicznej zbiorcze Informacje dotyczące działalności kontroli skarbowej na terenie objętym zasięgiem działania urzędu kontroli skarbowej.
 
Dyrektor urzędu kontroli skarbowej kieruje pracą urzędu przy pomocy wicedyrektorów, głównego księgowego, naczelników wydziałów, kierowników i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych.
 
Ośrodkiem zamiejscowym kieruje wicedyrektor wyznaczony do tego celu przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej spośród wicedyrektorów urzędu.
 
Wydziałami kierują naczelnicy, a pozostałymi komórkami organizacyjnymi -kierownicy lub koordynatorzy.
Dyrektor urzędu kontroli skarbowej sprawuje nadzór nad pracą pracowników urzędu.
 
Pracownicy komórek dokumentacji skarbowej, w zakresie wykonywanych czynności operacyjno-rozpoznawczych, podlegają nadzorowi Generalnego Inspektora Kontroli
Skarbowej.
 
Dyrektora urzędu kontroli skarbowej powołuje, spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, i odwołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
Wicedyrektorów urzędu kontroli skarbowej powołuje, spośród inspektorów kontroli skarbowej, i odwołuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, na wniosek dyrektora urzędu.
 
Czynności związane z realizacją zadań ustawowych dyrektor urzędu kontroli skarbowej wykonuje przy pomocy inspektorów kontroli skarbowej i pozostałych pracowników urzędu.