Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Ewidencje prowadzone w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Białymstoku

W Urzędzie Kontroli Skarbowej w Białymstoku prowadzone są rejestry i ewidencje zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt będącym załącznikiem do Instrukcji Kancelaryjnej, a w szczególności dotyczące postępowań kontrolnych i karnych skarbowych oraz posiadanego majątku.

Rejestry i ewidencje nie podlegają udostępnieniu.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej informacje gromadzone i przetwarzane w ramach kontroli skarbowej, w tym na podstawie art. 7c i 7d, stanowią tajemnicę skarbową, z wyjątkiem informacji gromadzonych i przetwarzanych w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4-7.
Informacje wynikające z akt kontroli, jak również akta kontroli, organy kontroli skarbowej udostępniają w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o kontroli skarbowej oraz na podstawie odrębnych przepisów.
Dla przechowywania akt spraw ostatecznie załatwionych prowadzi się w siedzibie Urzędu archiwum.

Udostępnianie i wypożyczanie akt z zasobów archiwum zakładowego określa Zarządzenie Nr 33/2007 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku z dnia 27.12.2007 r. w sprawie zmiany Instrukcji Archiwalnej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Białymstoku.

Dokumentację aktową przechowywaną w archiwum udostępnia się w obecności pracownika archiwum. Akta udostępnia się wyłącznie dla celów służbowych własnych pracowników Urzędu oraz na pisemne żądanie organów kontrolnych, organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, a także dla celów naukowo-badawczych za zgodą Dyrektora Urzędu.