Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ws. doradcy podatkowego.

Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ws. doradcy podatkowego

W dniu 24 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy IV Wydział Karny Odwoławczy wydał wyrok utrzymujący w mocy wyrok Sądu Rejonowego z dnia 26 listopada 2014 r., w którym oskarżonego doradcę podatkowego, uznano za winnego popełnienia czynu stanowiącego przestępstwo skarbowe z art. 83 § 1 k.k.s.

Działanie oskarżonego polegało na utrudnianiu inspektorowi kontroli skarbowej przeprowadzenia postępowania kontrolnego, poprzez nieprzedkładanie do kontroli żadnych dokumentów firmy kontrolowanego. Oskarżony, umocowany do reprezentowania kontrolowanego przed organami kontroli skarbowej, będąc zobowiązanym do przedłożenia organowi kontrolnemu właściwej dokumentacji podatkowej, przez okres kilku miesięcy skutecznie odmawiał okazania tych dokumentów. Tym samym, w ocenie Sądu, oskarżony utrudniał - w rozumieniu art. 83 § 1 k.k.s. - przeprowadzenie postępowania.

Sąd Okręgowy podzielił stanowisko Sądu I instancji, że świadomie prowadzonej przez oskarżonego obstrukcji postępowania kontrolnego w żaden sposób nie usprawiedliwia ani okoliczność, iż oskarżony był doradcą podatkowym, ani tym bardziej, pozostające w oczywistej sprzeczności z przepisami prawa, poglądami judykatury i doktryny, odwoływanie się do braku legalności działań organu kontrolnego. Ponadto, w ocenie Sądu, oskarżony, zważywszy na jego wykształcenie, miał świadomość, iż uchybia obowiązkowi wskazanemu w normie art. 83 k.k.s.

Sąd Odwoławczy, dokonując merytorycznej kontroli przeprowadzonego postępowania, za oczywiście bezzasadną uznał apelację wniesioną przez obrońcę oskarżonego. W treści pisemnego uzasadnienia Sąd Odwoławczy wskazał, iż przy ferowaniu rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy uwzględniono całość okoliczności związanych ze stawianym zarzutem, nie pomijając w żadnym wypadku niczego, co mogło mieć wpływ na zagadnienie sprawstwa
i winy oskarżonego.

Źródło: Departamet Kontroli Skarbowej


Data wytworzenia: 2015-07-07 11:09 Autor: Marek Wojewódko Data publikacji: 2015-07-07 11:09 Osoba udostępniająca na stronie: Marek Wojewódko Data ostatniej modyfikacji: 2015-07-09 Osoba modyfikująca: Marek Wojewódko