Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referendarza w Oddziale Analitycznym. Nr ogłoszenia: 143709

DYREKTOR URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ w BIAŁYMSTOKU

poszukuje kandydata na stanowisko

referendarz

w Oddziale Analitycznym

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku,

Al.1000-lecia Państwa Polskiego 8

15-111 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- identyfikowanie i rozpoznawanie obszarów ryzyka występowania nieprawidłowości podatkowych i sporządzanie pisemnych analiz,

- pisemna ocena wniosków o kontrolę i materiałów otrzymanych od pracowników Urzędu i instytucji zewnętrznych pod kątem zasadności przeprowadzenia postępowania kontrolnego z wykorzystaniem ustalonych kryteriów wyboru podmiotów do kontroli,

- pozyskiwanie informacji podatkowych dotyczących podmiotów gospodarczych gromadzonych m.in. przez organy podatkowe i celne.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- praca w siedzibie urzędu, przede wszystkim na stanowiskach użytkowników sprzętu komputerowego,

- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- narzędzia i materiały: komputer i urządzenia biurowe,

- budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, miejsce pracy nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne

wykształcenie:wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

- znajomość procedury kontrolnej, prawa podatkowego, zasad rachunkowości, analizy finansowej, statystyki,

- umiejętność sporządzania analiz statystycznych i raportów,

- umiejętność interpretowania wyników analiz i przedstawiania wniosków,

- umiejętność biegłej obsługi komputera, bardzo dobra znajomość programu: Excel, Access,

- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

- komunikatywność.

wymagania dodatkowe:

- studia podyplomowe z zakresu finansów, rachunkowości, statystyki, prawa podatkowego

- szkolenia z zakresu obsługi specjalistycznych programów do analizy danych, np.: Clementine, Oracle Discoverer, SPSS,

- szkolenia z zakresu wdrażania e-audytu w kontrolach,

- szkolenia z zakresu wykorzystywania narzędzi do przeszukiwania i monitorowania internetu,

- doświadczenie w administracji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność — w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:

11.06.2012 r.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku,

Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8,

15-111 Białystok

Inne informacje:

Prosimy o podawanie w liście motywacyjnym numeru ogłoszenia, którego dotyczy oferta pracy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacja o terminie przeprowadzenia testu sprawdzającego wiedzę kandydatów zostanie zamieszczona na stronie BIP Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 85 878 53 10


Data wytworzenia: 2012-06-18 14:37 Autor: Zbigniew Chorabik Data publikacji: 2012-06-01 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Chorabik Data ostatniej modyfikacji: 2012-06-18 Osoba modyfikująca: uks-bialystok