Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Jednostka kontrolująca

Zakres kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Kontrola w zakresie prowadzenia dokumentacji oraz stosowania normatywów kancelaryjnych

Dokumenty

30.11.2006 r.

NIK Delegatura w Białymstoku

Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych

Dokumenty

20.08-14.11.2007 r.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Realizacja projektów realizowanych w ramach Działania 1.1 oraz 3.1 POPT

Dokumenty

18.06-19.06.2009 r.

Państwowa Inspekcja Pracy

Prawna ochrona pracy i techniczne bezpieczeństwo pracy — wybrane zagadnienia

15.06-23.06.2009 r.

Ministerstwo Finansów

Prawidłowość realizacji ustawowych i statutowych zadań w zakresie wybranych zagadnień

05.08.2009 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Białystok

 Prawidłowośc i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

05.10-21.12.2009 r.

Archiwum Państwowe

Archiwum Zakładowe — kontrola ogólna przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych

Dokumenty

09.10.2009 r.

Ministerstwo Finansów

Ocena prowadzenia audytu wewnętrznego

08.02-12.02.2010 r.

Ministerstwo Finansów

Prawidłowość wykorzystania środków finansowych na finansowanie wydatków informatycznych w latach 2008-2009

15.03-26.03.2010 r.

Prezydent Miasta Białegostoku

Realizacja zadań obrony cywilnej

Dokumenty

09.06.2010 r.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Kontrola ochrony danych osobowych

Dokumenty

17.08-20.08.2010 r.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Kontrola realizacji projektu POPT 2007-2013 przez UKS w Białymstoku

Dokumenty

18.10.2010 r.

Ministerstwo Finansów

Prawidłowość realizacji ustawowych zadań w zakresie wybranych zagadnień za okres 2009 - I kw. 2011 r. 13.04-30.09.2011

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Kontrola wydatków poniesionych w ramach projektów POPT.01., POPT.02, POPT.03.

Dokumenty

27.07.2011
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Kontrola stanu zabezpieczenia informacji niejawnych

Dokumenty z kontroli nie podlegają publikacji - zgodnie z dyspozycją art.5 ust.1ustawy z dnia 06.09.2001r.o dostępie do informacji publicznej /Dz.U.nr.112 poz.1198 ze zm./

07.05 - 07.08.2012 r.
Archiwum Państwowe w Białymstoku

Archiwum zakładowe i postępowanie z materiałami archiwalnymi

Dokumenty

Zalecenia po kontroli

04.12.2012 r.
Ministerstwo Finansów Prawidłowość realizacji ustawowych zadań w zakresie wybranych zagadnień za lata 2012-2013 19.03 - 22.08.2014 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

03.11 - 03.12.2014 r.

Data wytworzenia: 2012-06-11 16:59 Autor: Anna Żukowska Data publikacji: 2011-05-06 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Anna Żukowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-08 Osoba modyfikująca: Anna Żukowska