Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa i płynu do spryskiwaczy szyb

O G Ł O S Z E N I E

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa i płynu do spryskiwaczy szyb w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku.

 

1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia na dostawę paliw i płynu do spryskiwaczy szyb w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych można odebrać w siedzibie Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku: 15-111 Białystok, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8, pokój nr 513, w godzinach 9:00 – 14:00.

 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw i płynu do spryskiwacza szyb w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku, na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

 

3. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

  1. Pisemne oferty należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie z napisem - „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw do samochodów służbowych Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku”.

 

oraz

 

„Nie otwierać przed dniem 18 kwietnia 2012 r. godz. 10.15”

 

w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8,

15 – 111 Białystok – pokój nr 2 - kancelaria

do dnia 18 kwietnia 2012 roku do godziny 10:00.

 

  1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2012 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego - Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok – pokój 512.

 

  1. Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pan Tomasz Pogorzelski, pokój 512, telefon 85 878 5331, w godz. 8:00 – 14:00

- w sprawach przedmiotu zamówienia,

oraz

Pani Marzenna Skorulska, pokój 513, telefon 85 878 5332, w godz. 8:00 – 14:00

- w sprawach formalnych.

 

  1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://uks-bialystok.pbip.pl

 

  1. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

 

  1. Kryterium wyboru oferty:

- cena – 100%

10. Termin wykonania zamówienia – do 31 maja 2014 r.

11.Termin związania ofertą upływa 30 dni liczonych od dnia następnego po upływie terminu otwarcia ofert.


Data wytworzenia: 2012-06-11 17:13 Autor: Zbigniew Chorabik Data publikacji: 2012-04-02 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Chorabik Data ostatniej modyfikacji: 2013-09-02 Osoba modyfikująca: Anna Żukowska